به گروه مشاورین رویال خوش آمدید:

شما ضمن استفاده از سامانه املاک www.royalkeyland.com موافقت خود را با شرایط مقرر در این وب سایت اعلام کرده اید.

لازم است پیش از عضویت در گروه مشاورین رویال و استفاده از امکانات و خدمات آن، ابتدا با تعاریف و اصطلاحات و سپس با ضوابط و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

دفاتر املاک : اشخاص حقوقی دارای مجوز اتحادیه مشاورین املاک می باشند که با گروه مشاورین رویال برای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضایان خرید و اجاره ملک در بازار املاک و مستغلات قرارداد انحصاری امضا کرده اند.
مشاور املاک : مشاور شخصی است که از طرف سامانه گروه مشاورین رویال به عنوان مشاور معتمد و صادق در حوزه املاک و مستغلات شناخته شده و به عنوان زیرمجموعه املاک دارای مجوز اتحادیه مشاورین املاک برای خدمت دهی به متقاضیان خرید و اجاره ملک، مورد تایید می باشد.
شرکت: منظور از شرکت، گروه مشاورین رویال است. مالكیـت سـامانه ی رویال، بـه طور كامـل و مطلـق، به گروه مشاورین رویال تعلق دارد.
کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از یکی از بستر وب سایت گروه مشاورین رویال استفاده کرده باشد.
ســامانه ی گروه مشاورین رویال: كــه در ایــن مــتن، به اختصــار، «رویال» خوانــده می شــود، یــك بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های كــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application) ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، كـه امكـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای املاک، میـان مشاورین مورد تایید گروه مشاورین رویال و متقاضیان خرید و اجاره ملک را فـراهم می كنـد.
ماده ۲ : قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با گروه مشاورین رویال:

قرارداد و توافق نامه کاربری گروه مشاورین رویال بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است.

هرکسی از طریق بستر گروه مشاورین رویال با محتوا و پیامی در جهت مداخله در عملکرد برنامه، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مطابق قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد.

چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــك از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه گروه مشاورین رویال و همچنـین، هریـك از برنامـه ها و بسترهایی كـه بـه هر نحـو بـه گروه مشاورین رویال مربوط می شوند، فورا قطع و محتوای مذکور توسط آلونک حذف خواهد شد.

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری گروه مشاورین رویال به شرح ذیل می باشد:

محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
محتوای علیه مقدسات اسلامی
محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

ماده ۳: محدودیت های موجود در مسئولیت های گروه مشاورین رویال:

محتوای ارائه شده در سامانه گروه مشاورین رویال توسط مشاورین تایید شده ی مدیران آژانس های املاک معتبر و دارای جواز کسب اتحادیه املاک بارگزاری می شود، از این رو مشاورین املاک نسبت به محتوای آگهی عرضه شده مسئول خواهند بود و گروه مشاورین رویال هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی هایی که در سامانه گروه مشاورین رویال قرار می گیرد نخواهد داشت.

ماده ۴: حریم شخصی در گروه مشاورین رویال:

هنگـام ثبت نام مشاورین و کاربران در گروه مشاورین رویال، برخـی اطلاعـات هویت آنها را دریافـت می شود، گروه مشاورین رویال از این اطلاعات کاملا مراقبـت خـواهد كرد و تحـت هـیچ شـرایطی، جـز بحكم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یك از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد كرد.

حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران از وظایف قانونی گروه مشاورین رویال می باشد و اطلاعات کاربران در سرورهایی که توسط سیستم های امنیتی مجهز حفاظت می شوند واقع می شود.

مقایسه آگهی ها

مقایسه